Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

(PROWES)


powstał na bazie konsorcjum Caritas Archidiecezji Przemyskiej (Lider)

oraz Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza (Partner)


Naszym celem jest rozwój sektora ekonomii społecznej, w tym wsparcie merytoryczne podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia w województwie podkarpackim.

Cel ten jest realizowany poprzez:

Usługi animacji lokalnej:

Prowadzenie animacji lokalnej i promocji sektora ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego ukierunkowanej na powstawanie grup inicjatywnych, środowisk realizujących wspólnie inicjatywy na rzecz ES, JST, oraz przedsiębiorców wspierających sektor ES.

Podniesienie świadomości  społecznej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi ekonomii społecznej oraz wzmocnienie otoczenia instytucji ekonomii społecznej, poprzez budowanie partnerstw  na rzecz ekonomii  społecznej na terenie województwa podkarpackiego.

Usługi rozwoju ekonomii społecznej oraz  usługi wsparcia przedsiębiorstw społecznych:

Zwiększenie kompetencji osób pracujących w podmiotach ekonomii społecznej lub z nimi współpracujących lub zainteresowanych utworzeniem nowego podmiotu ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego, poprzez dostarczenie niezbędnych informacji, wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. zakładania podmiotu ekonomii społecznej, zarządzania i finansowania ekonomii społecznej.

Podniesienie aktywności zawodowej osób wykluczonych społecznie poprzez wsparcie w procesie tworzenia nowych PES/miejsc pracy w sektorze ES na terenie województwa podkarpackiego. Zapewnienie dostępu dla podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podkarpackiego do zewnętrznego finansowania. Monitorowanie kondycji ekonomicznej i społecznej PS istniejących na terenie woj. podkarpackiego. 

 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przyznaje w drodze decyzji akredytację i status ośrodka wsparcia ekonomii społecznej podmiotom realizującym usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej.


Zapraszamy do współpracy.